Tôm hùm - Tôm sú

Hết
Tôm Hùm Alaska (kg)
Tôm hùm Bông sống (kg)
Tôm hùm xanh sống