Hải sản Nhật

Cá Bào Nhật Bản
Cá trích ép trứng
Cá Tuyết cắt khoanh
Cồi điệp to đại
Salat rong biển trộn mè
Thanh cua Nhật Bản