Hàng khô - 1 nắng

Cá Bóng bò khô
Mực khô Phú Quốc (kg)